La Sindicatura de Comptes detecta que Hisenda no ha emés l'informe favorable dels llocs de treball de Vaersa

L'organisme assegura que els procediments de contractació de personal "no garanteixen el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat"
9 desembre 2019 19:33h
La Conselleria d'Hisenda no ha autoritzat la massa salarial dels treballadors. / DLV

VALÈNCIA (EP). La Sindicatura de Comptes ha detectat incompliments de la legalitat en la gestió de les despeses de personal de l'empresa Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus (Vaersa), en el seu informe de fiscalització de 2018. Per exemple, un d'aquests incompliments resideix que la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic no ha emés un informe favorable sobre la relació de llocs de la plantilla (1.130 llocs assignats als encàrrecs) ni ha autoritzat la seua massa salarial.

Així consta en el document, consultat per Europa Press, en el qual també es reflecteix que els procediments de contractació de personal de Vaersa "no garanteixen el compliment dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat" previstos tant en la Llei de la Funció Pública com en el conveni col·lectiu.

En la fiscalització de la contractació, els "incompliments" més "significatius" són que els plecs de la contractació no descriuen el mètode per a calcular el valor estimat dels contractes; per a la valoració del criteri del preu, Vaersa utilitza una fórmula "no admissible" perquè atorga punts a les ofertes sense baixa i els expedients de contractes menors no contenen, en alguns dels casos revisats, la documentació que acredita la capacitat d'obrar i habilitació professional dels adjudicataris.

En determinats expedients, la Sindicatura de Comptes ha constatat que l'adjudicatari no ha acreditat la seua solvència i també el fraccionament indegut en l'objecte de dos contractes menors i que les tarifes dels encàrrecs aprovats per la Generalitat estan "desfasades".

L'informe inclou nou recomanacions per a millorar la gestió de Vaersa com que la Generalitat analitze els requisits de medi propi personificat de Vaersa; en contractació, triar fórmules adequades per a avaluar el criteri del preu, adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar possibles conflictes d'interessos, o sol·licitar tres pressuposts en contractes menors sempre que siga possible.

next