El port de València rep quatre ofertes per a la superfície de la ZAL

Les propostes es donaran a conéixer pròximament en un acte públic tal com estableix la normativa
4 juliol 2019 18:18h
Aquest dijous a les 14.00 hores s'ha tancat el termini de presentació d'ofertes. / GENERALITAT

VALÈNCIA. Aquest dijous a les 14.00 hores s'ha tancat el termini de presentació d'ofertes per a l'adjudicació i constitució d'un dret de superfície sobre les parcel·les edificables d'ús logístic que formen part de la ZAL del port de València. L'empresa VPI Logística ha certificat que s'han presentat un total de quatre ofertes diferents.

Per a completar la informació de les ofertes presentades, VPI Logística ha optat per esperar fins a l'inici de la setmana vinent per a comprovar si s'han presentat ofertes addicionals a través d'algun altre canal.

L'obertura de les ofertes rebudes es realitzarà en acte públic que convocarà pròximament VPI, d'acord amb el plec del concurs, i conforme al procediment que marca la Llei de Patrimoni de la Generalitat, la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques, i la legislació urbanística estatal i autonòmica, en tractar-se de la licitació d'un dret de superfície i ser aquesta la normativa específica per a aquest procés.

L'adjudicació del dret de superfície sobre les referides parcel·les ho serà per a la seua destinació a la construcció i ús dels immobles amb les característiques, paràmetres i usos establits en el Pla Especial per al desenvolupament de la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del port de València, aprovat per Resolució de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de data 29 de novembre del 2018 (BOPB n.249, 28 de desembre de 2018), així com l'explotació dels mateixos per qui resulte adjudicatari.

Entre els diversos aspectes que puntuaran per a realitzar les valoracions tècniques de les ofertes presentades, figuren mesures d'impacte socioeconòmic, valorant-se específicament la creació de llocs de treball, especialment en aquells col·lectius amb alt risc d'exclusió social, parats de llarga durada i en la societat i comunitat en la qual la ZAL està situada, aspecte que apareix reflectit en la clàusula sisena apartat a.3 del plec del concurs.

next