À Punt busca personal per a Burjassot, Alacant, Castelló de la Plana i Madrid

Les categories convocades són redactor audiovisual, periodista esportiu, operador de sistemes, productor d'informatius i programes, ajudant de programes, analista programador i enginyer de tecnologies de la informació i les comunicacions
/ València
16 octubre 2018 01:00h
À Punt comptarà amb una plantilla de 531 treballadors.

À Punt torna a obrir les borses de treball per a la seu de Burjassot, així com per a Alacant, Castelló de la Plana i Madrid. Les categories convocades per a constituir aquestes borses de treball temporal són redactor audiovisual, periodista esportiu, operador de sistemes, productor d'informatius i programes, ajudant de programes, analista programador i enginyer de tecnologies de la informació i les comunicacions. La resolució per la qual es fan públiques les bases per a la constitució de les borses es va publicar aquest dilluns, 15 d'octubre, al DOGV, i té efectes a partir d'aquest dimarts.

Els mèrits que es valoraran són l'experiència professional (amb més punts per als treballadors de RTVV), la superació de processos selectius en el grup de l'antiga RTVV, els serveis prestats en el grup de l'antiga RTVV, els coneixements de valencià, els coneixements d'idiomes estrangers i d'altres llengües oficials de l'estat espanyol, la possessió d'altres titulacions acadèmiques oficials d'igual o major nivell a l'exigit per a l'accés a l'àrea o categoria professional a què s'opta, excloent-ne el que siga necessari per a accedir-hi, els cursos de formació i perfeccionament el contingut dels quals estiga relacionat directament amb l'actualització dels coneixements a desenvolupar en el lloc de treball que s'ocuparà, i la possessió d'altres títols expedits per les universitats. També es tindrà en compte si l'aspirant té algun grau de diversitat funcional.

next