El Parc Logístic de València ven dues noves parcel·les d'un total de 33.000 metres quadrats

Una de les parcel·les s'ha adjudicat en la modalitat de compravenda i una altra en dret de superfície
/ València
19 juliol 2018 01:00h
Amb aquestes dues, serien 19 empreses del sector del transport i la logística implantades o en procés d\'implantació en el Parc.

La Conselleria d'Habitatge, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicat mitjançant concurs públic dues parcel·les de sòl industrial del Parc Logístic de València, una de 24.700 mi una altra de 8.600 m.

L'adjudicació de la parcel·la de major extensió s'ha efectuat a través de la modalitat de dret de superfície a l'empresa Inversiones y Terrenos Turísticos SLU, amb seu a Madrid i amb l'objecte social de construir estacions de serveis. L'adjudicació reportarà a EVha un cànon anual de 172.347 euros. A més, s'ha procedit a l'adjudicació d'una altra parcel·la a través de la modalitat de compravenda, per un import d'1.093.216 d'euros a l'empresa Transports AGDOJAVI S.L, puntera en el sector del transport de mobles.

En l'adjudicació d'aquestes parcel·les s'han tingut en compte aspectes com la sostenibilitat, l'eficiència, el control ambiental i la inversió en I+D+i. Així mateix, també s'han considerat la incidència directa de l'activitat projectada sobre l'ocupació i la qualitat constructiva de la proposta. L'adjudicació d'aquestes dues parcel·les suposarà la implantació d'empreses i serveis que contribuiran a la consolidació d'un parc logístic de caràcter metropolità de referència. La concentració d'instal·lacions i activitats al parc està actualment potenciant eficaçment la competitivitat del sector.

La inversió prevista per Inversions i Terrenys Rústics SLU per a la construcció de les seues instal·lacions ascendeix a prop de 9 milions d'euros i té prevista la creació de 40 llocs de treball. Pel que fa a Transports AGDOJAVI SL destinarà 1,5 milions d'euros a la construcció de la seua nau.

En l'actualitat, amb aquestes dues noves adjudicacions, 19 empreses del sector del transport i la logística estan implantades o en procés d'implantació en el Parc Logístic de València. L'impuls donat pel nou Consell en els tres últims anys ha suposat la reactivació del parc amb la venda de més de 175.659 m2, la qual cosa suposa un nivell d'ocupació del sòl destinat a activitats logístiques i empresarials del 90%.

next