Les subvencions destinades a l'edició de llibres ascendeixen fins a 424.773 euros per a aquest 2018

Es dedica un 60% de la quantia total de les ajudes als títols publicats en valencià
/ València
26 març 2018 01:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports ha augmentat en un 40% les ajudes econòmiques a la producció editorial de llibres, segons ha anunciat la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, en les Jornades de Foment Lector 2018. La convocatòria d'ajudes ha eixit publicada en el DOGV aquest dilluns per un import total de 424.773 euros.

Les empreses del sector editorial, ja siguen persones físiques o jurídiques, que tinguen com a activitat l'edició de llibres en valencià i castellà al territori valencià i la producció de les quals es comercialitze a través de llibreries podran accedir a aquestes ajudes.

L'import de les ajudes es distribueix de la manera següent: 60% per als llibres publicats en valencià i 40% per als llibres en castellà. Els llibres han hagut de ser editats al territori valencià i han de tindre el número de dipòsit legal de l'any 2017.

En el cas d'obres editades en diversos volums de venda independent i que hagen obtingut el número de dipòsit legal en un exercici anterior, podran participar en la convocatòria els volums que tinguen data d'edició de l'any 2017.

Les condicions que han de complir els llibres per a obtindre subvenció és que estiguen comercialitzats, almenys, en 50 punts de venda (excepte en el cas de llibres de caràcter professional) i que tinguen una tirada mínima de 500 exemplars (en el cas d'obres de poesia, la tirada mínima serà de 100 exemplars). Un altre requisit és que siguen una primera edició d'una obra inèdita o bé d'una obra l'última edició de la qual date de més de 15 anys en la llengua en què es proposa publicar.

També es podran subvencionar projectes editorials que incorporen una obra ja editada, una novetat (estudi crític, nova traducció, etc.) que, segons el parer de la Comissió de Valoració, tinga especial rellevància cultural. S'exigeix un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte en els llibres infantils, de teatre i de poesia i han d'adequar-se a una de les categories següents: obres de referència i consulta (llibres d'història, bibliografies, etc.), obres de pensament en disciplines humanístiques o científiques, obres de ficció i obres de ficció de caràcter infantil i juvenil.

També podran optar a aquesta ajuda les partitures publicades per editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat, sempre que tinguen un mínim de quatre pàgines i una tirada mínima de 300 exemplars. Totes les partitures que es presenten a aquesta convocatòria s'avaluaran dins de la modalitat de producció editorial en valencià, independentment de la llengua que s'utilitze en la seua edició.

El termini de presentació de les sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des del següent de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

next