Subvencions a les arts escèniques: 2.539.248 euros per al teatre i el circ i 475.752 euros per a la dansa

Les ajudes per a aquest 2018 s'han publicat aquest dimarts al DOGV i inclouen huit i sis modalitats diferents, respectivament, adreçades a la creació, producció i explotació d'espectacles
/ València
20 març 2018 01:00h
\'Tic-Tac\' de Carles Alberola, Rodolf Sirera i Pascual Alapont al Teatre Principal de Castelló de la Plana.

L'Institut Valencià de Cultura ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la convocatòria d'ajudes per al foment de les arts escèniques del sector del teatre, el circ i la dansa, unes subvencions que ascendeixen en el cas del teatre i el circ als 2.539.248 euros repartits en huit modalitats, mentre que per a la dansa s'hi destinen per a 2018 fins a 475.752 euros que es distribuiran en sis modalitats.

La quantia destinada al sector teatral i circense –2.539.248 euros– representa un augment del 26,58% més que l'any passat que es distribuirà en huit modalitats d'ajudes. Les subvencions tenen com a finalitat fomentar les arts escèniques i contribuir al manteniment i la consolidació de companyies i grups de teatre i circ de caràcter professional, desenvolupar i promocionar qualsevol tipus d'activitat, festival o certamen i donar suport a l'activitat escènica i la seua difusió.

A més, amb les ajudes es vol fomentar la cooperació entre agents i entitats en el sector de les arts escèniques, d'àmbit públic o privat, per a consolidar-lo al territori valencià, amb la finalitat última que la ciutadania valenciana puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat. La convocatòria s'emmarca en el Pla de xoc de les arts escèniques 'Fes Cultura', amb què Cultura de la Generalitat pretén millorar la gestió de la política cultural valenciana.

Modalitats i quanties

La convocatòria es distribueix en huit modalitats: ajudes a la creació de literatura escènica; ajudes a la producció de teatre o circ; ajudes a les gires d'empreses de teatre i circ; ajudes a projectes emergents de producció escènica; ajudes a la programació en sales d'exhibició; ajudes a entitats sense ànim de lucre; ajudes a la formació, investigació i edició, i ajudes per a la realització de festivals i mostres escèniques.

Pel que fa a les ajudes a la creació de literatura escènica, tenen com a objectiu potenciar la creació d'autors que desenvolupen la seua activitat al territori valencià, tant en valencià com en castellà, als efectes de la seua producció o posada en escena. Per a aquesta modalitat es destinaran un màxim de 42.000 euros, amb una quantia individualitzada màxima de 3.000 euros.

Pel que fa a les ajudes a la producció de teatre i circ per a un muntatge concret, busquen donar suport a la tasca creativa dels espectacles produïts en les nostres comarques per a possibilitar una oferta diversificada i de qualitat. Consisteix en una ajuda per a la producció d'un muntatge, incloent-hi l'estrena de l'espectacle, que haurà de tindre lloc, com a màxim, dins del primer trimestre de 2019. Les ajudes disposen d'un pressupost de 815.000 euros i la quantia màxima individualitzada és de 40.000 euros.

Per a les ajudes a gires d'empreses de teatre i circ, es concediran un total de 300.000 euros i la quantia màxima individualitzada serà de 25.000 euros. La modalitat tracta de donar suport a l'exhibició i a la distribució de fins a tres muntatges teatrals o circenses, produïts en territori valencià, a l'estat espanyol i a l'estranger.

Amb la modalitat d'ajudes a projectes emergents de producció escènica es tracta de possibilitar la creació de produccions de teatre i circ a companyies professionals de recent creació o en vies de consolidació, així com a professionals que, sense disposar d'una estructura empresarial estable i amb activitat continuada, decideixen posar en marxa de manera puntual un projecte de producció. Per a aquesta modalitat, es destina un pressupost total de 155.248 euros i es podran percebre individualment un màxim de 20.000 euros.

En relació a les ajudes a les entitats sense ànim de lucre, el seu objectiu és potenciar les activitats d'arts escèniques que fan associacions i altres entitats com federacions o agrupacions valencianes que promouen, difonen i consoliden el teatre i el circ, especialment aquell de caràcter professional. Amb 136.000 euros de pressupost, aquestes ajudes tenen un límit de quantia individualitzat de 20.000 euros. Així mateix, les ajudes a la formació, investigació i edició tenen com a finalitat potenciar el reciclatge, la formació i la investigació dels professionals valencians del teatre i del circ, així com possibilitar l'edició i la difusió general de les arts escèniques, com ara treballs d'investigació, literatura dramàtica o revistes d'arts escèniques, entre d'altres, realitzats en 2018. Per a aquesta modalitat s'assignen 28.000 euros, que es distribuiran individualment en un màxim de 5.000 euros.

Finalment, també es convoquen ajudes per a la realització de festivals i mostres escèniques amb l'objectiu d'incrementar qualitativament i quantitativament aquests certàmens, de caràcter temàtic o monogràfic, i diferenciar-los de la programació regular anual d'arts escèniques, a fi d'aconseguir més projecció, presència i difusió al territori valencià. Aquesta modalitat disposarà de 263.000 euros i la seua quantia individualitzada màxima serà de 50.000 euros.

Dansa, un 38,5% més

La producció al voltant de la dansa disposarà per a aquest 2018 fins a 475.752 euros, una xifra que representa un augment del 38,5% més respecte a l'any passat. Aquest import es distribuirà en sis modalitats diferents d'ajudes. La convocatòria té com a finalitat fomentar la coreografia i la promoció de companyies i grups de dansa de caràcter professional, el desenvolupament i promoció de qualsevol tipus d'activitats, festivals i certàmens i el suport a la creativitat escènica i a la seua difusió.

Així mateix, aquestes ajudes pretenen fomentar la cooperació entre altres agents i entitats culturals del sector de la dansa, públics o privats, per a contribuir a consolidar el sector valencià de la dansa perquè el públic puga disposar d'una oferta diversificada i de qualitat. Les subvencions per al foment de les arts escèniques del sector de la dansa estan emmarcades en el Pla de xoc de les arts escèniques de 'Fes Cultura', amb què Cultura de la Generalitat pretén realitzar una gestió més eficient i de més impacte de la política cultural valenciana.

Per a poder presentar les sol·licituds, els interessats disposaran d'un termini màxim de 20 dies naturals des de la publicació de la convocatòria al DOGV. Aquestes es podran fer per via telemàtica en la web de l'IVC o bé presencialment a l'edifici a la Plaça de Viriat (València).

Sis modalitats d'ajuda

La convocatòria actual disposa de sis modalitats diferents: ajudes a la producció coreogràfica per a un muntatge concret; ajudes a gires d'empreses de dansa; ajudes a projectes emergents de producció coreogràfica per a un muntatge concret; ajudes a entitats sense ànim de lucre; ajudes a la formació, investigació, i ajudes a la realització de festivals i mostres de dansa.

La modalitat a la producció coreogràfica per a un muntatge concret disposarà d'un import de 200.000 euros, un 29,03% més que en la convocatòria de 2017. L'import individualitzat màxim serà de 35.000 euros.

Pel que fa a les ajudes a gires d'empreses de dansa, s'atorgaran un total de 95.000 euros, 35.000 euros més que l'any passat. Individualment, es podran percebre un màxim de 20.000 euros.

Quant a projectes emergents de producció coreogràfica, l'import d'aquesta modalitat serà de 44.752 euros, una quantia que dobla l'import assignat en l'última convocatòria. La quantia màxima individualitzada serà de 15.000 euros.

Per a la modalitat d'ajudes a entitats sense ànim de lucre, l'import total serà de 41.000 euros, cosa que suposa un 17,14% més que en 2017. Cada ajuda, de manera individualitzada, no podrà ser superior a 15.000 euros.

Les ajudes a la formació, investigació i edició tindran un pressupost màxim de 30.000 euros, un 36% més de dotació que en la passada convocatòria d'ajudes. La quantitat màxima que es concedirà de manera individualitzada serà de 5.000 euros.

Finalment, les ajudes per a la realització de festivals i mostres de dansa disposaran de 65.000 euros, 15.000 euros més que en 2017. Es podran assignar un màxim de 25.000 euros individualment.

next