Un ens independent vetllarà pel menú audiovisual dels valencians

El nou text legal crea l'Arxiu Audiovisual
/ València
29 juliol 2017 01:00h

Aquest divendres, la vicepresidenta del govern valencià, Mónica Oltra, anunciava que el Consell havia donat llum verd a l'avantprojecte de Llei de creació del Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV). Aquestes són les primeres passes d'un text legal que ha de crear aquest nou organisme, que dóna així resposta a la Llei 6/2016 del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d'Àmbit Autonòmic i que reforma la Llei 17/2006 del Sector Audiovisual. El CACV assumirà el rol d'autoritat audiovisual, una figura que actuarà amb independència tant política –de manera que no serà la Generalitat qui determine, per exemple, l'atorgament d'una llicència de televisió– com del Consell Valencià de Mitjans de Comunicació (CVMC). Com a finalitat, l'ens ha de vetllar pel respecte dels drets i llibertats dels ciutadans i estar a l'aguait que el menú audiovisual que se servisca als valencians complisca diversos requisits.

Aquest primer text ha de passar ara pel Comité Econòmic i Social així com pel Consell Jurídic Consultiu perquè tots dos organismes elaboren els seus respectius dictàmens.

Tant la llei aprovada pel PP el 2006 com la recent normativa del 2016 que feia nàixer la nova Àpunt recollien la creació del CACV. Així, la futura llei planteja les bases legals per a la creació i funcionament de l'ens, una entitat de dret públic i que tindrà personalitat jurídica pròpia. Pel que fa al funcionament, com va destacar la vicepresidenta, la CACV tindrà plena capacitat, autonomia orgànica i funcional i gaudirà de total independència respecte de qualsevol ingerència o control polític en la presa de les seues decisions.

On actuarà?

El Consell de l'Audiovisual desplegarà les seues funcions en els serveis de radiodifusió, la televisió i qualsevol format de comunicació audiovisual destinat a la comunicació de masses, tant si els serveis d'aquests tenen una gestió directa o indirecta de l'administració valenciana.

De la mateixa manera, a banda de les emissions públiques, el CACV també actuarà sobre els altres mitjans audiovisuals de comunicació de masses que facen emissions específiques per al territori valencià

Quines funcions tindrà?

Una de les principals atribucions del CACV és que les seues resolucions seran de caràcter vinculant per tal de garantir el compliment de la legislació vigent que ateny el sector, sempre que estiga dins de les seues competències. L'organisme també haurà d'atendre les queixes formulades pels usuaris dels serveis de comunicació audiovisual.

Prendrà decisions acompanyades de les mesures necessàries per a neutralitzar els efectes de la difusió o la introducció en la programació o la publicitat de missatges o continguts que atempten contra la dignitat humana i el principi d'igualtat. En aquest sentit, recull l'avantprojecte, que principalment vetllarà que no hi hagen missatges o continguts no aptes per a públic infantil o juvenil emesos en la franja horària destinada a aquests, a més a més, el CACV tindrà, en aquest sentit, un principi reparador dels greuges, ja que aportarà solucions.

El CACV vetllarà perquè en els continguts de la graella i les publicitats es garantisquen els drets de la joventut, la infància i adolescència, de persones majors, amb diversitat funcional, migrants i altres col·lectius necessitats d'una major protecció. També té la responsabilitat de vigilar que es compleix amb la igualtat de gènere a través de la promoció d'activats, models socials i comportaments no sexistes en el conjunts de les programacions que s'ofereixen a tot el territori, incloent-hi la publicitat. Entre aquestes competències també haurà d'estar atent i prendre les mesures que calguen perquè la presència del valencià estiga garantida en les produccions i la difusió.

Pel que fa a la informació, el CACV incidirà en els drets a la lliure expressió d'idees i opinions, la lliure producció, creació i difusió de continguts, els drets dels ciutadans a rebre una informació veraç, que els mitjans complisquen els principis de pluralismes i lliure concurrència en els sector. Promourà l'adopció de codis deontològics i normes d'autorregulació del sector, sobretot en qüestions de publicitat i continguts.

Llicències i informes

El Consell Audiovisual serà l'ens encarregat de donar llicències d'emissió dins de l'àmbit de competència de la Generalitat així com de desenvolupar el plec de condicions, però, a més a més, té l'obligació d'assessorar les Corts i el Consell i emetre diversos informes sobre els projectes, entre els quals, un haurà d'explicar la seua actuació i les perspectives del sector audiovisual valencià.

Entre els documents que ha d'elaborar periòdicament es troba un informe sobre el compliment del mandat marc i del contracte programa d'Àpunt i els mitjans o canals que se'n deriven.

Mateix cost

L'aprovació d'aquesta nova llei no suposarà un major cost per a les arques públiques, com així ha assenyalat Mónica Oltra, ja que les partides pressupostàries ja estaven previstes en el pressupost de la Generalitat dins de l'àmbit de la comunicació.

Qui en formarà part?

El CACV comptarà amb set membres que es triaran entre personalitats de reconegut prestigi. Han d'acreditar un mínim de quinze anys d'experiència professional en el sector de la comunicació o haver exercitat la docència i la investigació. La jerarquia estarà encapçalada per un president que haurà d'acreditar un mínim de 20 anys d'experiència professional en l'àmbit. 

Per a configurar l'ens s'haurà de guardar una representació igualitària d'homes i dones. El càrrec serà per a cinc anys i només podran ser reelegits una vegada per un nou període de la mateixa durada. Les Corts triaran cinc dels membres i el Consell, dos. Els proposats per les Corts hauran de comptar amb el suport, com a mínim, de la meitat dels grups parlamentaris. Després hauran de ser ratificats, prèvia acreditació i contrastació de la seua experiència, davant la comissió de les Corts, per una majoria de tres cinquens del ple de les Corts.

Les persones que es designen a proposta del Consell hauran de pertànyera les principals organitzacions de persones usuàries, treballadors o professional del sector audiovisual valencià, docents o personal investigador de les universitats valencianes o ser proposades per aquestes.

Participació ciutadana

La nova llei preveu la creació d'un Comité Consultiu del Consell de l'Audiovisual, un òrgan de participació ciutadana i d'assessorament del CACV que estarà configurat per 12 membres, onze dels quals seran vocals i un assumirà la presidència. En aquest cas, també s'haurà de complir amb la paritat en els membres.

Arxiu Audiovisual

Per últim, l'avantprojecte preveu la creació de l'Arxiu Audiovisual, un marc que coordinarà els arxius i els fons audiovisuals de la Generalitat i les seues institucions, especialment els arxius de l'Institut Valencià de Cultura i els de l'extinta Canal 9, que es troba en liquidació, així com d'altres institucions públiques o privades que vulguen adherir-se. Cal apuntar que, dins de l'IVC –que ja formaven part de CulturArts–, hi ha personal que està duent a terme aquestes tasques d'arxiu i digitalització.

Amb aquest pas es crearà una figura però quedarà per endavant un desenvolupament reglamentari que determine l'organització i gestió de l'Arxiu Audiovisual, així com les bases del sistema de protecció, conservació, tractament, difusió i accés als fons documentals d'aquest.

next