Interverció detecta sobrecostos en la contractació de l'EPSAR per a la Copa Amèrica i l'Expo de Saragossa

La Conselleria d'Infraestructures li va encarregar actuacions no relacionades amb el seu objecte social
/ València
21 juliol 2017 01:00h
Panoràmica de la marina de València, de la Copa Amèrica

El ple del Consell ha rebut l'informe de la Intervenció General de la Generalitat (IGG) sobre contractes d'emergència i actuacions en l'Expo Zaragoza 2008 i la 32a edició de la Copa Amèrica, relacionades amb l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR).  L'informe respon a un acord del 28 de juliol del 2016 del Consell pel qual va aprovar la modificació de la programació de controls específics per a aquell any i, en particular, sobre els "Contractes d'emergència celebrats per l'EPSAR i les actuacions de l'EPSAR en la celebració de l'Expo Zaragoza 2008 i 32a edició de la Copa Amèrica". 

El document apunta increments de quasi 800.000 euros per subcontractes en l'Expo Saragossa 2008 i un altre augment de despesa de 933.237,24 en la neteja del camp de regates de la Copa Amèrica per "necessitats noves" no justificades, així com la manca de control en la validació de factures, amb excés de facturació de 76.671,84 euros.

Expo Zaragoza 2008 

Segons el document facilitat per Intervenció, en febrer del 2007 la Conselleria d'Infraestructures i Transport va encomanar a EPSAR actuacions per a l'Expo Zaragoza 2008 no relacionades amb el seu objecte social, és a dir, el tractament, depuració i reutilització d'aigües residuals.  La Conselleria havia de supervisar l'execució dels treballs, visar i donar conformitat de tota certificació o factura prèviament al pagament de l'EPSAR. No obstant això, Intervenció constata que el control exercit per la Conselleria no va ser l'exigit en l'encàrrec i que qui va exercir la validació, seguiment i control va ser l'EPSAR, que va desenvolupar funcions pròpies d'un òrgan de contractació i d'agent financer. 

Assenyala, així mateix, que la utilització del procediment negociat sense publicitat en diversos expedients de contractació dins de l'encàrrec de gestió es va caracteritzar per una absència total de voluntat negociadora dels termes tècnics i econòmics, de manera que es va limitar a la invitació a una única empresa en cada expedient perquè presentara oferta. 

L'expedient de major importància qualitativa i quantitativa va ser el contracte de "Condicionament, explotació i desmuntatge del Pavelló de la Comunitat Valenciana en l'EXPO Zaragoza". L'informe considera que la falta de la classificació tècnica requerida per a aquest contracte va fer que en la pràctica l'UTE adjudicatària subcontractara la totalitat de la prestació d'explotació del pavelló i el restaurant, de manera que es van incrementar els costos finals de les actuacions en almenys 773.757,58 euros. 

En el contracte d'"Assistència tècnica per a la gestió de la participació de la CV en EXPO ZARAGOZA 2008" es va plantejar un increment de 712.512,45 euros, que segons Intervenció no té suport d'estudis tècnics ni contempla necessitats imprevistes, ni aporta cap estudi de costos, ni dades econòmiques. 

Copa Amèrica 2007 

D'altra banda, l'informe explica que les "Accions de neteja del camp de regates" derivades de la celebració de la Copa Amèrica 2007, sol·licitades per l'Ajuntament de València a la Conselleria d'Infraestructures, tampoc eren pròpies de l'objecte social de l'EPSAR. 

Amb un cost final de 7.587.920,88 euros, l'import de licitació era el més elevat de totes les actuacions d'aquest capítol. En l'expedient de contractació d'aquest servei es va autoritzar una excepció del requisit de classificació prèvia mitjançant Acord del Consell, en no encaixar els serveis a contractar en cap dels grups de classificació previstos. Intervenció considera que la figura jurídica que va haver d'utilitzar-se era norma amb rang de decret i no un acord. 

També destaca l'increment de despesa per un import total de 933.237,24 euros autoritzat per "necessitats noves", que "van haver de justificar-se seguint els tràmits previstos en matèria de modificació de la contractació administrativa". En la facturació del contractista ha detectat, així mateix, irregularitats i falta de control suficient en la validació de factures, amb un excés de facturació de 76.671,84 euros. 

Tant en el cas de la Copa Amèrica com de l'Expo Zaragoza, Intervenció no ha pogut determinar l'origen del finançament de les despeses. 

next