Cultura destina 75.000 euros per a l’edició de llibres electrònics

La subvenció preveu fins a 40.000 euros per a les obres escrites en valencià
/ València
10 abril 2017 01:00h

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a l'edició electrònica de llibres per un import de 75.000 euros, segons publica el DOGV.

Poden optar a la subvenció tant els llibres electrònics en format PDF o EPUB com els llibres interactius o multimèdia realitzats per empreses editorials que tinguen com a activitat l'edició de llibres en l'àmbit competencial de la Generalitat. Es destinen 40.000 euros per a les obres en format PDF o EPUB editats en valencià; 20.00 euros per a llibres (també en format PDF o EPUB) editats en castellà o altres idiomes, i 15.000 euros per a llibres interactius o multimèdia en qualsevol idioma.

Els llibres electrònics podran estar en format PDF o EPUB -únicament serà subvencionable un únic format per obra o títol- i tindre la seua corresponent versió en paper o ser una obra editada directament en format digital. A més, hauran de posseir un mínim de 50 pàgines per exemplar, excepte els llibres infantils, de teatre, de poesia i els llibres interactius o multimèdia.

Tant les obres de ficció o com de no-ficció hauran de posseir ISBN i estar editades entre l'1 de gener del 2016 i la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a aquesta convocatòria.

Queden exclosos d'aquestes ajudes els llibres de text sense excepció, siga quin siga el nivell o tipus d'ensenyament; els llibres d'editorials privades que estiguen realitzats en coedició amb alguna institució o organisme públic; les obres editades en fascicles; els llibres publicats per associacions, fundacions i altres institucions públiques o privades sense fins lucratius, encara que figuren inscrites al Registre d'Empreses Editorials; els llibres editats pels seus autors i aquells no vendibles; les obres que, editades per clubs del llibre i empreses semblants, només siguen assequibles als respectius socis o adherits; els editats expressament per a la venda a terminis, i els anuaris, publicacions periòdiques i separates o números monogràfics d'aquestes.

Podran sol·licitar les ajudes aquelles empreses mercantils del sector audiovisual en el termini de 30 dies naturals, a comptar a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució al 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

next