Greu impacte ambiental per l'extracció de fusta a Mariola

La Carrasca-Ecologistes en Acció demana una avaluació a càrrec d'especialistes en protecció del sòl i en restauració d'ecosistemes forestals afectats per incendis
6 setembre 2013 01:00h
RedactaVeu / Alcoi
 
Mesos després, la Conselleria ha enviat la seua resposta; per al grup ecologista, l'informe aportat per Medi Ambient “és lamentable, ja que simplement pretén justificar i relativitzar el greu impacte ambiental de les actuacions dutes a terme”.
 
Per als ecologistes, aquestes han sigut a totes llums “excessives, s'han dut a terme sense prou control públic i han estat guiades pel criteri d'extraure la major quantitat possible de fusta a major benefici de l'empresa privada que ha executat els treballs”.
 
Destaquen que això és tot el contrari del que aconsellen diverses publicacions científiques, entre les quals destaquen els estudis publicats pel Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), que adverteix que les conseqüències ecològiques de l'extracció de fusta cremada poden ser negatives, per la qual cosa recomanen molta precaució.
 
Altres estudis afirmen encara més clarament que l'extracció de la fusta cremada no afavoreix la regeneració natural.
 
A pesar d'això, les autoritzacions de la tala i extracció de la fusta cremada dictades per la directora territorial de la Conselleria “són totalment genèriques i amb uns objectius contradictoris, ja que per una banda es promou l'extracció dels arbres cremats i, per l'altra, s'afirma que es pretén possibilitar les tasques de lluita contra l'erosió”, segons els ecologistes.
 
 
Pel que fa a la tala i l'extracció dels arbres morts que continuen en peu, són també nombrosos els treballs científics que la desaconsellen, ja que no suposen cap problema de propagació de plagues i tenen una funció favorable per a la recuperació d'espècies animals (avifauna), la dispersió de llavors i la regeneració forestal.
 
Sí que està justificada en els casos en què puga representar un perill per a les persones derivat de la caiguda dels arbres, la qual cosa es redueix a les zones recreatives i les vores dels camins i de les sendes. No obstant això, en aquest cas “sembla que ha primat el criteri economicista, encara que això ocasione un risc important d'erosió, especialment greu a les zones amb una forta pendent”.
 
Quant als pins cremats parcialment, les investigacions confirmen que sí que poden ser un focus de dispersió de plagues d'insectes (en aquest cas, del coleòpter Tomicus destruens), que poden acabar afectant els pins sans.
 
Tot i això, la tala d'aquests pins hauria de ser molt selectiva i evitar les zones amb més risc d'erosió, tot el contrari del que s'ha pogut observar a la zona de Serelles. A pesar d'això, l'informe de la Conselleria redueix els excessos comesos a algun cas anecdòtic, que s'atribueix a un problema de comunicació amb els treballadors de l'empresa, i no admet la més que evident falta de control públic de l'actuació.
 
El grup ecologista considera “especialment penós” l'intent de minimitzar els impactes que s'han produït sobre el sòl amb la utilització de maquinària pesant per a retirar els troncs, que han sigut arrossegats amb cadenes fins i tot a zones de pendent molt pronunciada, i no sempre seguint les corbes de nivell. Si en alguna cosa insisteixen els estudis consultats és en la importància d'evitar la utilització de maquinària pesant a fi d'evitar la compactació del terreny i no dificultar la regeneració de la vegetació.


Foto: Copérnico Gacia
 
La Carrasca-Ecologistes en Acció denuncia que la privatització dels treballs forestals “incrementa encara més els impactes d'aquestes actuacions, ja que la finalitat de l'obtenció d'un benefici ràpid per part de les empreses que se n'encarreguen fa que l'objectiu que hauria de ser prioritari -la conservació del medi natural- passe a un segon pla”.
 
En aquest sentit, la política de promoció de l'extracció de biomassa forestal per part de la Conselleria resulta molt preocupant, ja que sembla que es pretén impulsar cegament aquesta activitat sense considerar les greus conseqüències que pot comportar si no es regula estrictament i es supedita a la conservació de la natura.
 
Cal recordar que una de les funcions més importants i primordials dels boscos a l'àrea mediterrània és la protecció i la retenció del sòl per a evitar l'erosió. Per aquest motiu, els ecologistes critiquen també la incoherència de promoure experiències com l'encoixinat amb palla per a protegir el sòl i frenar l'erosió, que es va dur a terme a Serelles, amb la col·laboració de les Universitats de València i Miguel Hernández d'Elx, i, al mateix temps, permetre actuacions altament impactants com les extraccions de fusta que denuncien.
 
Per això, el col·lectiu ecologista demanarà a l'Ajuntament d'Alcoi que encarregue a especialistes en protecció del sòl i en restauració d'ecosistemes forestals afectats per incendis (com, per exemple, els investigadors del CEAM) una avaluació dels efectes de les tales dutes a terme als terrenys de Mariola afectats per l'incendi de l'any passat.

next