Algemesí - Informe jurídic

25 octubre 2014 01:00h
L’ALCALDE GASTA 6.050€ EN UN INFORME JURÍDIC INNECESSARI QUE CAP TÈCNIC HA RECLAMAT

LA LLEI DE CONTRACTES OBLIGA A QUE UN TÈCNIC MOTIVE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE I EN AQUEST CAS EL SECRETARI DIU QUE L’EXPEDIENT SOBRE EL QUE S’INFORMA ÉS FERM
 
El Sr Alcalde d’Algemesí ha decidit, de forma irregular, contractar els serveis d’un gabinet d’advocats de València per emetre un informe jurídic “sobre les actuacions administratives a seguir en relació als honoraris jurídics relatius a la defensa d’un funcionari municipal”. Així consta en la Resolució de l'Alcaldia 1659/2014, de 5 d'agost per la qual s’encarrega l’esmentat informe.

El més cridaner de tot és que encomana un informe a posteriori sobre què fer en el tema del pagament dels 28.100€, tot i que a data 5 d’agost eixes actuacions administratives estaven ja totalment finalitzades perquè l’expedient administratiuestava tancat i els diners reclamats i tornats. Així ho certificava un informe del Sr Secretari de data 22 de juliol en el qual, a la petició d’una part demanant larevocació de l’expedient de ·”rectificació material”, li  la denega per no estar legitimada a demanar-la, i afegeix que “una vegada desestimat el recurs, el mateix esdevé ferm i produeix plens efectes jurídics”.

Tot i que ja un altre especialista, a petició dels tècnics, havia emés dos informes jurídics, com que aquests no havien estat del gust del Sr Alcalde, aquest, sense encomanar-se a ningú, demana un nou informe jurídic a un despatx d’advocats de València que li ha costat, o li va a costar, al contribuent 6.050€. Ens trobem davant un informe injustificat i innecessari perquè la fermesa de l’expedient és inamovible en la via administrativa i l’ajuntament no pot revisar aquest acte en concret. Sols es pot revisar en la via contenciosoadministrativa si l’altra part acudeix a ella.

Gastar-se aquesta animalada de diners en una informe inútil i innecessari és una barbaritat administrativa que pot ser més greu del que pensem. Es tracta d’una decisió capriciosa, arbitrària i personal del Sr. Alcalde que, pel seu compte,concertà en el mes de juliol aquest informe amb el despatx d’advocats i que l’encarregà irregularment malgrat saber l’elevada quantitat que demanaven.

I diguem irregularment perquè la llei de contractació de l’administració pública exigeix que per celebrar un contracte es donen dues condicions. La primera és l’existència d’una reserva de crèdit, és a dir que Intervenció certifique que existeix suficients diners en eixa partida i que “aparte” eixos diners. El dia 5 d’agost no existia tal reserva per encomanar l’estudi.  Consultat l’expedient el passat dia 20 d’octubre tampoc. D’existir serà posterior al dia 20.

Però el més greu no és això, sinó que s’encomana un informe jurídic que cap tècnic ha demanat. Caldria haver incorporat a l'expedient de contractació  un informe del servei interessat en la celebració del contracte.La llei obliga a provar la necessitat de la prestació que es contracta, tenint en compte que la contractació de serveis externs comporta una despesa amb càrrec a la Hisenda Pública. L’article 109 de la llei de contractació indica que s’ha de motivar la necessitat de contractació, i el 22 indica que la necessita del contracte s’ha de determinar amb precisió. En aquest cas no sols no passa això, sinó que passa tot el contrari.

La jurisprudència, a més ho té clar. La sentència del Tribunal Suprem Sec. 7ª, 3/11/2011, RC 2757/2009 indica que “La exigencia de esa justificación debida constituye el requisito previo necesario para que la Administración pueda ejercer una potestad administrativa de contratar

Per això M+S ALGEMESÍ ha presentat un recurs de reposició per deixar sense efecte aquesta Resolució i evitar el pagament inútil de tal quantitat. Estem davant una decisió personal i unilateral del Sr Alcalde, sense cap tipus d’aval tècnic ni legal, que no li pot costar cap euro al contribuent.Així doncs deuria de ser el propi Alcalde que l’ha encomanata les braves qui es faça càrrec del pagament d’un encàrrec que no té cap base legal. Esperem la contestació al recurs, però si es paga amb diners públics actuarem fermament contra els qui prenguen tal decisió, ja que estaran fent un mal ús dels diners de tots.


 
next