Almussafes obri el període per a sol•licitar la beca de guarderia

27 agost 2015 01:00h
Aquestes ajudes són compatibles amb les subvencions atorgades per altres institucions

La Regidoria de Benestar Social ha publicat les bases que regulen l'accés a la subvenció per assistència a guarderies. La partida destinada a aquesta qüestió ascendeix a 50.000€, mentre que els sol•licitants podran disposar de fins a 500€ d'ajuda per a l'abonament de la matrícula d'aquests centres d'educació infantil.

Un any més, l'Ajuntament d'Almussafes reserva en el seu pressupost anual una partida per a subvencionar el preu de les matrícules de guarderies. Amb aquesta línia d'ajudes dotada amb 50.000€ d'inversió, el consistori municipal persegueix facilitar la conciliació entre la vida familiar i la laboral de les persones treballadores, garantir el benestar i educació dels xiquets menors de tres anys, evitar que ningú deixe de tenir accés a l'educació infantil per falta de recursos econòmics i col•laborar en la cura i les càrregues familiars que suposa la criança d'aquests joves.

Podran optar a la subvenció els pares o tutors legals empadronats almenys dos anys en el municipi els menors del qual al seu càrrec assistisquen regularment a una guarderia, estiguen també empadronats en el mateix domicili i convisquen amb ells almenys des de la data de la convocatòria.

A més, és condició indispensable estar al corrent de les obligacions tributàries. Per a sol•licitar aquestes beques, els interessats han de presentar tota la documentació arreplegada en les bases, que poden consultar-se en la pàgina web municipal, en el Registre General de l'Ajuntament o en el Registre Auxiliar del Departament de Serveis Socials fins al pròxim dimecres 30 de setembre.

Després de tancar el període de presentació de sol•licituds i revisada la informació aportada, es procedirà a la baremació i posterior concessió de les ajudes, de fins a a 500 euros en els casos en els quals el jove haja assistit almenys 8 mesos al centre educatiu, i que seran compatibles amb altres subvencions públiques sempre que el total del percebut no excedisca el cost de l'activitat en qüestió.

next