La sequera arruïna el camp valencià: 165 milions de pèrdues

La Unió de Llauradros sol·licita que s'arbitren mesures compensatòries per part de les Administracions Públiques
25 setembre 2016 01:00h
Xavier Pérez / València

És un desastre que cal mitigar amb solucions per part de l’administració. La Unió de Llauradors estima que la greu sequera que pateix el PV ha causat ja pèrdues directes en el sector agrícola per valor d’uns 165 milions d'euros (88,8 en la demarcació de València; 40,3, en la d'Alacant, i 35,5, en la de Castelló) segons un informe elaborat per aquesta organització agrària, xifra que pot ser fins i tot bastant superior si no plou en el transcurs de les pròximes setmanes.

Es tracta, a més, únicament de pèrdues directes en els sectors agrícoles i en l’apícola. Si no plou en els pròxims quinze dies, caldrà augmentar-les i sumar també els sectors ramaders extensius que poden tenir un sobrecost important en alimentació animal (pinsos) al llarg d'aquesta tardor a causa de l'absència de pastures. En els sectors ramaders integrats o en intensius només hi ha hagut pèrdues per increment del cost de l'aigua.

Els efectes de la sequera són diferents segons les zones de secà o de regadiu. En aquestes últimes el principal problema és l'encariment de costos de conreu (major nombre de regs, més tractaments contra les plagues, labors addicionals per a l’aclarida de fruits, etc.,).

En les zones de secà, els problemes no se centren únicament en la disminució de producció, que en alguns casos superarà el 50%, sinó que podrien tenir conseqüències, en la pròxima, amb la mort d'arbrat. La sequera provoca, entre altres coses, desequilibris fenològics en la majoria de conreus, una intensificació i persistència del període de sequera, calibres de fruita més baixos i, fins i tot, una possible pèrdua d'arbrat, ja que podria morir. Però també repercuteixen en un increment del nivell de plagues amb el cost associat que suposa la seua eradicació, l'augment de la freqüència de reg i la consegüent pujada del cost energètic, la disminució del nivell dels aqüífers i la salinització dels pous de reg.
La conjunció de l'absència de precipitacions, les altes temperatures dels últims mesos i la sequera afecten de forma molt negativa tots els nostres conreus i algunes espècies ramaderes i tot açò tindrà una repercussió directa en la disminució d'ingressos dels agricultors i ramaders.

El conreu dels cítrics, a causa de la superfície, producció i volum econòmic, és el que majors pèrdues té amb 95 milions d'euros. Les causes són l'augment dels costos, com és el cas dels energètics que d'extraure l'aigua des de major profunditat, l'increment de la freqüència del reg, el major nombre dels tractaments fitosanitaris per la proliferació i intensitat de plagues com l'aranya, poll roig, mosca mediterrània etc. i també la necessitat de realitzar aclarides per a obtenir fruites de major calibre. Li segueix, per importància de pèrdues, l’olivar, amb 25 milions d'euros, ja que la sequera podria deixar la producció d'aquesta campanya amb menys del 50% que l'anterior, és a dir, amb aproximadament unes 15.000 t.

Les vinyes es veuran afectades en totes les zones productores amb un descens mitjà de la producció del 30% respecte a la campanya passada, la qual cosa suposarà una collita global en el conjunt del PV de poc més d'1,5 milions de Hl (hectolitres) de vi. Tenen unes pèrdues per la sequera d'uns 18,2 milions d'euros. La producció de fruita seca també notarà fortament els efectes de la sequera. Així, la d'ametlers podria descendir la seua collita quasi un 40% sobre l'anterior i la de garrofa, un 30%. Les pèrdues en aquests conreus són de 13,6 milions d'euros.

En cereals, la pèrdua ha sigut generalitzada en totes les comarques valencianes, encara que de manera diferent segons zones productores, però el minvament de collita oscil·la entre el 20 i el 50% respecte a una campanya normal i les pèrdues globals són de 4,6 milions d'euros. Pel que es fa als fruiters, inclòs el caqui, els efectes són similars als cítrics, és a dir, es dóna un augment de costos per major reg i més tractaments fitosanitaris. Les pèrdues estimades pel sindicat són de 3,7 milions d'euros. També la producció d'hortalisses es veurà afectada amb un augment dels costos i una menor qualitat per les elevades temperatures.

La sequera també ha afectat greument el sector apícola aquesta primavera-estiu amb unes pèrdues de 4,1 milions d'euros i tindrà conseqüències, així mateix, en la ramaderia extensiva si no plou prompte.

La Unió creu que la dramàtica i angoixant situació requereix d'un esforç per part de les Administracions Públiques (Govern estatal i Generalitat) per a compensar les pèrdues i evitar l'abandó de més explotacions agrícoles. De forma genèrica, reclama aquestes mesures:

• Convocatòria urgent d'una Comissió de Seguiment de la Sequera, composta per les entitats representatives dels sectors afectats per a analitzar l'evolució de la sequera i proposar mesures preventives i compensatòries.

• Concessió d'ajudes directes a aquelles explotacions amb danys per sequera pels increments dels costos.

• Concessió d'ajudes d'Estat (ajudes de minimis): 15.000 € per empresa agrària en tres anys. Es poden concedir el primer any o repartit entre els tres. (Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió de 18 de desembre del 2013).

• Reducció del mòdul en l'IRPF per a les explotacions i activitats agràries afectades.

• Condonació (en cap cas exempció) del pagament de l'Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica corresponent a l'exercici 2016. En tractar-se d'un tribut local, que la pèrdua d'ingressos dels ajuntaments i diputacions provincials siguen compensades amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat i, en aquells casos que s'haja realitzat el pagament del mateix, es realitze una tornada de l'import.

• Bonificació del 100% en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social per contingències comunes corresponents al període comprès entre maig del 2015 i agost del 2016, tots dos inclusivament.

• Exempcions per a l'any 2016 del cànon de regulació i tarifa d'utilització de l'aigua establert en la Llei d'Aigües per a les explotacions de regadiu.

• Reducció de les tarifes elèctriques per al reg mitjançant Decret.

• Posada a punt i manteniment dels pous de sequera.

• Establiment d'una línia de préstecs ICO amb interès subvencionat per als afectats per la sequera: explotacions de boví, oví, caprí, equí i porcí en règim extensiu o apicultura, explotacions agrícoles de secà i les de regadiu afectades per la sequera (increment de regs). El termini de tornada serà de cinc anys, amb dos de manca en el pagament del principal i dels interessos, que han de subvencionar-se fins al 75% i sense cost d'avals (assumit per SAECA).

• Condonació de les quotes corresponents a l'exercici 2016 adquirides en la formalització dels préstecs inclosos en l'Ordre 19/2014 de 29 de desembre, de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, per la qual s'establia el procediment per a la concessió de les ajudes destinades a reparar els efectes produïts per la sequera.

• Que es tinga en compte la situació econòmica que la sequera produirà sobre els ingressos agraris a l'hora d'estimar la condició d'Agricultor Actiu en la PAC 2016 i 2017. 
next