La Generalitat crea un l'Alt Consell Consultiu per estudiar la situació de RTVV

Analitzarà els diversos processos i conflictes que afecten la Generalitat Valenciana en l'àmbit audiovisual
17 juliol 2015 01:00h
ACN / València

Oltra ha explicat que l'Alt Consell Consultiu de radiodifusió, Televisió i altres Mitjans de Comunicació (ACC-RTV), que així es denominarà, serà un òrgan col·legiat consultiu i de participació institucional de la Generalitat Valenciana, adscrit a la Presidència.
 
L'ACC-RTV estarà presidit per la secretària autonòmica de Comunicació. La vicepresidència executiva serà assumida per José María Vidal Beltrán, director del Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'administració de la Universitat de València-Estudi General.
 
També estarà integrat per un màxim de set vocals i els seus respectius suplents, designats i cessats lliurement per la persona que ocupe la presidència, en el qual han de figurar representants de l'administració amb competències en la matèria, i també representants dels treballadors del sector audiovisual , dels empresaris del sector audiovisual, de les universitats i investigadors sobre aquestes matèries, i dels representants dels diversos col·lectius de periodistes, productors, guionistes, del sector audiovisual.
 
Entre altres atribucions, s'ocuparà dels processos derivats de les reclamacions plantejades pels titulars de llicències de televisió digital terrestre i la freqüència modulada en l'àmbit del País Valencià, indagant les diverses opcions o solucions possibles de caràcter judicial o extrajudicial, i explorant els possibles acords que pogueren adoptar-se amb la participació dels representants polítics i socials, així com dels interessats.
 
Analitzarà així mateix la participació dels representants polítics i socials, i de la societat civil, les perspectives jurídiques i econòmiques, així com les diverses opcions, per a la prestació per part de la Generalitat Valenciana del servei públic de ràdio i televisió d’àmbit autonòmic, per qualsevol mitjà o canal de difusió, i els continguts generals que ha d'incloure una nova regulació de la prestació d'aquest servei públic, i el règim jurídic de l'organisme públic o societari al qual se li encomane la prestació del mateix.
 
El nou ACC-RTV buscarà les fórmules per facilitar la participació dels representants dels usuaris dels mitjans audiovisuals valencians, dels representants dels treballadors del sector audiovisual, dels empresaris del sector, de les universitats i investigadors sobre aquestes matèries, i dels representants dels diversos col·lectius de periodistes, productors, guionistes, etc. del sector audiovisual, en els processos de consulta, d'informe o d'elaboració dels avantprojectes normatius que s'estimen oportuns.
 
Funcions de l’ACC-RTV
 
Correspon a l'ACC-RTV demanar l'opinió a la comissió corresponent de les Corts Valencianes sobre les actuacions de l'administració de la Generalitat Valenciana i de les entitats del seu sector públic instrumental respecte del contingut de l'article 56 així com informar a la Comissió de les Corts sobre les activitats desenvolupades per l’ACC-RTV.
 
Així mateix, l'ACC-RTV canalitzarà les iniciatives que en aquesta matèria formulen entitats, organitzacions sectorials i associacions o fundacions, per al seu posterior trasllat al President.
 
next