La "major oposició docent de la història" cobreix el 85% de les places

Les 711 places que no s'han cobert se sumaran a la convocatòria d'oposicions de Secundària i altres cossos que es farà el 2020, amb una oferta total de 3.575 places 
2 agost 2019 16:46h
Aquesta oposició s'ha centrat en els cossos de professorat de Secundària, professorat tècnic de FP, d'escoles oficials d'idiomes (EOI); catedràtics i professors de música i arts escèniques, i professorat d'arts plàstiques i disseny. / GVA EDUCACIÓ

VALÈNCIA. La "major oposició docent de la història" del País Valencià per a professorat de Secundària i altres cossos s'ha saldat amb 3.925 opositors que han aconseguit plaça per a convertir-se en funcionaris docents de carrera, una xifra que ha suposat cobrir el 85% de llocs de treball.

Aquesta oposició s'ha centrat en els cossos de professorat de Secundària, professorat tècnic de FP, d'escoles oficials d'idiomes (EOI); catedràtics i professors de música i arts escèniques, i professorat d'arts plàstiques i disseny.

Les 711 places que no s'han cobert se sumaran a la convocatòria d'oposicions de Secundària i altres cossos que es farà el 2020, amb una oferta total de 3.575 places.

La gran majoria de les places d'aquest concurs-oposició, el 77,4%, les ha guanyades el professorat que era interí amb serveis prestats, concretament 3.029 de les 3.925.

Quant al professorat interí que consolida la seua situació laboral i passa a ser funcionari de carrera, cal subratllar que el major nombre de places les ha guanyades el grup d'interins que tenia entre 3 i 10 anys de serveis prestats.

Aquest grup ha aconseguit aproximadament una de cada tres places que s'han cobert (el 31,4 %), 1.231 de 3.925. En aquest tram d'experiència docent, el 42,2% dels interins que s'ha presentat a les oposicions les ha aprovades, 1.231 de 2.919.

El grup d'interins amb més experiència docent, que acumula més de 10 anys de serveis prestats, ha guanyat una de cada deu places que s'han cobert, 406 de 3.925. En aquest cas, la taxa d'èxit ha sigut del 32%, això és, dels 1.266 presentats passen a ser funcionaris 406.

Prop del 23% de les places cobertes les ocuparan interins que tenen entre 1 i 3 anys de serveis prestats, és a dir, 898 de 3.925. En aquest cas, la taxa d'èxit és del 30%, ja que s'hi van presentar 2.973 aspirants.

Els interins amb menys d'un any de serveis prestats han aconseguit el 13% de les places (504). La seua taxa d'èxit ha sigut del 22%.

Les persones sense serveis prestats presenten unes taxes d'èxit més baixes. En el cas del personal extern a la Conselleria, han aconseguit plaça prop del 19% dels presentats a les oposicions, això és, 787 de 4.186. El professorat que està en borsa, però que mai ha prestat servei, ha tingut una taxa d'aprovats en el procés d'ingrés a la funció pública del 4% (75 han guanyat una plaça dels 1.835 presentats).

Cal assenyalar que, de les 21.029 persones inscrites en el concurs-oposició, a les proves s'ha presentat el 75%. Del total de 15.699 aspirants que han participat en el procés, un de cada quatre, el 25%, l'ha culminat amb èxit.

El gruix de l'oposició, pel volum de places oferides, ha sigut el cos de professors d'Educació Secundària. De les 3.730 places convocades, s'ha cobert el 87% (3.245).

En 17 de les 24 especialitats d'aquest cos presents en l'oposició s'han cobert totes les places o la pràctica totalitat. Les especialitats amb menor taxa d'èxit són Informàtica i Matemàtiques, en què s'ha cobert el 46% i el 56% de l'oferta, respectivament; així com Economia, amb el 66%, i Llengua i Literatura Valenciana, amb el 69%.

Una de cada cinc places adjudicades, el 20,1%, ha sigut per a professorat que mai ha treballat com a interí en l'ensenyament públic valencià. En concret, han sigut 787 dels 3.925 llocs coberts.

next