La Generalitat concedeix ajudes al lloguer per valor de 20 milions d'euros

Les ajudes cobreixen entre el 40% i el 50% del lloguer anual de la vivenda
2 desembre 2019 17:12h
El conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat l'increment del nombre de sol·licituds en un 26,2% respecte a l'exercici anterior. / EUROPA PRESS

VALÈNCIA (EP). La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge ha resolt la concessió del programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge i del programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves, pels quals ha concedit un total de 20.084.287 euros.

L'objectiu d'aquestes ajudes és afavorir l'accés a l'habitatge en lloguer, especialment entre els joves. A través de tots dos programes se subvencionen els rebuts de lloguer, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2019, ha explicat la Generalitat en un comunicat.

El conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, ha destacat l'increment del nombre de sol·licituds en un 26,2% respecte a l'exercici anterior, un augment que "evidencia que el programa d'ajudes és necessari per a aquelles persones amb més dificultats".

Ha lamentat que la "tendència abusiva dels preus del lloguer no permet a moltes famílies poder accedir a un habitatge de lliure mercat, és el cas de joves, de persones majors i de col·lectius en risc d'exclusió social". Així mateix, ha destacat que per al pròxim exercici "les ajudes al lloguer s'incrementaran i tindran dotació de 24 milions d'euros".

En l'actual convocatòria, la resolució de la qual publica aquest dilluns el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), 11.972 persones es beneficien d'aquestes ajudes, de les quals 8.926 corresponen al programa general i 3.046 al de joves.

Dels 20.084.287 euros concedits, 13.535.942 es destinen al programa d'Ajudes al Lloguer d'Habitatge i 6.548.100 programa d'Ajudes al Lloguer per a Joves.

Fins al 40% del lloguer

La quantia de les ajudes al lloguer d'habitatge cobreixen fins al 40% del lloguer, amb un màxim de 2.880 euros anuals. I fins a un 50% si tots els membres de la unitat de convivència tenen més de 65 anys, amb un màxim de 3.600 euros anuals.

Les ajudes a joves estan destinades a menors de 35 anys i la subvenció pot aconseguir el 50% de la renda de lloguer. Excepcionalment poden formar part de la unitat de convivència majors de 35 anys, en cas que siguen persones dependents.

Tenen prioritat per a accedir a les ajudes les persones afectades per desnonament, dació en pagament o execució hipotecària en els últims deu anys.

També es prioritza les famílies monoparentals i nombroses; les dones víctimes de la violència de gènere; les víctimes del terrorisme; les persones amb diversitat funcional (33%); els joves extutelats; les persones o unitats de convivència afectades per situacions catastròfiques; aquelles que hagen esgotat les prestacions de desocupació; les persones amb trastorn mental greu; aquelles que assumeixen la pàtria potestat, tutela o acolliment de menors orfes per violència de gènere i dones en situació de necessitat o risc d'exclusió social, especialment quan tinguen fills exclusivament al seu càrrec.

Els ingressos de les persones que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat –que consten o no com a titulars del contracte d'arrendament– hauran de ser iguals o inferiors a 3 vegades a l'indicador IPREM, amb l'excepció d'alguns supòsits –famílies nombroses, diversitat funcional, malaltia mental–, i en aquest cas pot ser 4 o 5 vegades IPREM, en funció de la circumstància. Per a accedir a l'ajuda, la unitat de convivència haurà d'acreditar ingressos mínims a 0,3 vegades IPREM.

next