Intervenció detecta "deficiències i incompliments" en els comptes de la Universitat de València

L'auditoria qüestiona que el gerent tinga la consideració d'alt càrrec, sense que existisca aquest reconeixement en l'àmbit normatiu; també assenyala que hi ha complements retributius "que excedeixen l'import previst anualment en les taules salarials de la Generalitat per al màxim nivell funcionarial"
15 novembre 2019 19:22h
La Intervenció General de la Generalitat ha detectat "debilitats, deficiències i incompliments" en la gestió de les àrees de personal i de contractació de la Universitat de València en l'exercici 2018. / UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

VALÈNCIA (EFE). La Intervenció General de la Generalitat ha detectat "debilitats, deficiències i incompliments" en la gestió de les àrees de personal i de contractació de la Universitat de València en l'exercici 2018, segons reflecteix l'Informe d'auditoria de compliment.

En l'àrea de personal, l'informe assenyala que el gerent de la UV té la consideració d'alt càrrec, sense que existisca aquest reconeixement en l'àmbit normatiu, i que, ateses les funcions que li són pròpies, els imports del complement específic reconegut al lloc "excedeixen l'import previst anualment en les taules salarials de la Generalitat per al màxim nivell funcionarial".

A més, l'informe assenyala que existeixen tres llocs de la Relació de Llocs de Treball que tenen reconeguts conceptes retributius addicionals al complement específic que figura en la RLT i que en el còmput anual excedeixen també l'import previst anualment en les taules salarials de la Generalitat per al màxim nivell funcionarial.

La Intervenció assenyala així mateix que la UV té concertats dos contractes laborals de caràcter especial d'alta direcció –el gestor general del servei de comunicacions, des del 2002, i el director de l'oficina Interreg de València, des del 2016–, que no constitueixen pròpiament personal directiu subjecte a relació laboral especial.

Aquests contractes no s'ajusten al reial decret que regula la relació laboral de caràcter especial del personal d'alta direcció i que justificaria apartar-se de la normativa general establida en l'Estatut dels Treballadors per als contractes laborals, afegeix l'informe.

L'auditoria assenyala també que les quanties per a dietes per allotjament i per a gratificacions per assistència a tribunals i comissions de valoració en els llocs de president, secretari i personal col·laborador són superiors a les establides en el decret del Consell sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris.

Un altre punt ressenyat en l'auditoria és que la normativa de la UV inclou indemnitzacions per gratificacions no previstes en aquest decret que retribueixen qüestions com la direcció d'exposicions, la col·laboració en revistes de la universitat, la participació en actes institucionals i altres activitats organitzades per la universitat fora de l'horari de treball.

També reflecteix que subsisteixen borses de treball que es van constituir de manera extraordinària per petició del SERVEF, i que el personal docent investigador (PDI) amb contracte laboral no pot superar el 40% de la plantilla docent, però el 2018 va representar el 50,8% en la UV.

En la contractació major, la Intervenció ha detectat que no es fa un adequat desglossament dels costs directes i indirectes i dels costs salarials estimats; en els contractes menors, que van representar en 37,48% dels adjudicats el 2018, ha detectat casos de documentació insuficient.

En les subvencions, no hi ha constància que s'haja fet convocatòria pública i oberta en el conveni subscrit amb la Fundació Lluís Alcanyís per a finançar l'amortització de set llocs ocupats per funcionàries interines, i en l'apartat d'operacions financeres hi ha cinc comptes corrents en els quals la UV figura com a titular però corresponen a entitats dependents.

next