Al·legacions contra la planta d’emmagatzematge i valorització de residus perillosos i no perillosos a ubicar a Cabanes

13 abril 2014 01:00h
En el Diari Oficial de Comunitat Valenciana 7227 de març de 2014, es publica la “Informació pública de la sol·licitud de l’autorització ambiental integrada per a una planta d’emmagatzematge i valorització de residus perillosos i no perillosos,ubicada al carrer Cuba, 5, del terme municipal de Cabanes. [2014/1824]
 
Peticionari: Ravi Iniciativas Medioambientales, SLU.

Emplaçament: carrer Cuba, 5, del terme municipal de Cabanes (Castelló).

Projecte: projecte per a la obtenció de l’autorització ambiental integrada per a una planta d’emmagatzematge i valorització de residus perillosos i no perillosos.
 
El que es posa en general coneixement perquè en el termini de 30 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, puguen presentar les corporacions i els particulars interessats les al·legacions que estimen convenients.
 
En base a d’això, presente les següents al·legacions: al “PROJECTE PER A l'OBTENCIÓ DE L’AAI D'UNA PLANTA D'EMMAGATZEMATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS EN EL T.M DE CABANES (CASTELLÓ)”
 
PRIMERA.-L'activitat requereix Autorització Ambiental Integrada (AAI) pel que el seu tràmit com a Llicència Ambiental no està justificada (la compatibilitat urbanística està concedida sobre la base d'una llicència ambiental).
 
SEGONA.-En l'apartat 5.1.2.1 del “PROJECTE PER A l'OBTENCIÓ DE L’AAI D'UNA PLANTA D'EMMAGATZEMATGE I VALORITZACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS I NO PERILLOSOS EN EL T.M DE CABANES (CASTELLÓ)”, on es diu que els residus perillosos “s'emmagatzemaren en les següents condicions” i en relació als residus sanitaris s'especifica que: “Residus sanitaris: Emmagatzemats en Big Bags, en compartiment específic, separat de la resta de residus, dotat de recollida específica de líquids i situat a l'interior de la nau industrial.” No es té en compte que els residus sanitaris del grup III s'han d'emmagatzemar en contenidors específics que vénen determinats per la legislació vigent de gestió de residus sanitaris de la Comunitat Valenciana en el seu art. 5b) “Per als residus dels grups II i III s'utilitzaran borses o recipients d'un sol ús, les característiques tècniques del qual s'adaptaran als criteris següents:
 
- Estanquitat total.
- Opacitat a la vista.
- Resistència al trencament.
- Asèpsia total en el seu exterior.
- Absència total en el seu exterior d'elements sòlids punxants o tallants.
- Volum no superior a 70 litres.
- Tancament especial hermètic de fàcil obertura, que no puga obrir-se de forma accidental”,  condicions que no reuneixen els Big Bags proposats com a manera d'emmagatzematge.
 
TERCERA.- En cap moment del projecte es contempla la necessitat d'emmagatzematge frigorífic per als residus sanitaris del grup III al l’estar inclosos els infecciosos en aquest apartat i tenint en compte la seua especificitat en utilitzar l'autoclau com a eina d'esterilització dels mateixos, per la qual cosa el seu emmagatzematge no reuneix les garanties exigides per la legislació.
 
QUARTA.- No es contempla l'emmagatzematge separat físicament i en condicions de seguretat dels residus líquids inflamables, ja que es pretén l'emmagatzematge de dissolvents i la seua gestió.
 
CINQUENA.- No es contemplen analítiques de contaminants específics de residus fitosanitaris en les aigües residuals finals abans del seu abocament a EDAR o a clavegueram.

 
photo
 
next