El deute de la Generalitat augmenta un 1,72% en el primer semestre de l'any

El passiu del Consell ascendeix a 47.894 milions d'euros, segons el Banc d'Espanya
30 setembre 2019 14:09h
El País Valencià va tancar el primer semestre de l'any amb un volum de deute de 47.894 milions d'euros. / DLV

VALÈNCIA. El deute de la Generalitat augmenta un 1,72% en el primer semestre de l'any. Segons explica el Consell en un comunicat, l'infrafinançament que continua patint el País Valencià i la seua dependència del Fons de Liquiditat Autonòmic han provocat l'increment del deute. Tot i això, la Generalitat assegura que l'endeutament creix molt per davall del 2,47% –7.237 milions d'euros– registrat pel conjunt de les autonomies.

El Banc d'Espanya ha publicat les dades sobre la variació del deute de les autonomies, en les quals es recullen en valors absoluts les xifres d'endeutament de les diferents autonomies a 30 de juny del 2019. Ateses aquestes xifres, el País Valencià va tancar el primer semestre de l'any amb un volum de deute de 47.894 milions d'euros, 812 milions més (1,72%) que el 31 de desembre de 2018. 

Aquest increment respon, principalment, a la contractació de nous préstecs a curt termini i a les variacions de saldos d'altres instruments formalitzats també a curt termini –707 milions d'euros–. Aquestes operacions han permés que la subdirecció de Tresoreria poguera fer front a les seues necessitats de pagament mentre no es rebien els ingressos corresponents a la liquidació del sistema.

Així, aquests préstecs a curt termini es van cancel·lar al juliol del 2019, mes en el qual el País Valencià va ingressar la liquidació definitiva del sistema de finançament corresponent al 2017. A més d'aquestes operacions a curt termini, també s'inclouen en l'increment del deute valencià durant el primer semestre de l'any 104 milions rebuts del FLA 2019.

Cal destacar que, del rebut a través del FLA, només suposa un increment de l'endeutament la part que ha servit per a finançar les liquidacions negatives del sistema de finançament o per a finançar dèficit de l'any corresponent al primer semestre. No obstant això, la part del FLA que ha servit per a atendre venciments de deute a llarg termini i altres valors, no augmenta l'endeutament valencià.

Es manté el pes del deute sobre el PIB

És important assenyalar que, malgrat l'increment de l'endeutament registrat en aquest primer semestre de l'any, les dades publicades pel Banc d'Espanya reflecteixen que el Ràtio Deute/PIB es manté en valors similars als de juny de 2018, el 42,2%.

D'altra banda, si es té en compte l'evolució que han experimentat en aquest mateix semestre la resta d'autonomies, es comprova que el País Valencià és la cinquena autonomia en la qual menys ha crescut l'endeutament en valors percentuals.

next