El Consell destina 2 milions d'euros a pal·liar els danys dels incendis forestals de Culla, Sagunt i Llutxent

Els ajuntaments de Culla, Sagunt, Barx, Gandia, Llutxent, Pinet i Quatretonda rebran ajudes directes per a reparar el mal causat pel foc el 2017 i el 2018
22 març 2019 14:38h
L'incendi originat al terme de Llutxent va calcinar 3.270 hectàrees de sis termes municipals diferents abans de ser controlat. / GVA

VALÈNCIA. El Consell ha aprovat les bases reguladores de les ajudes directes per a accions adreçades a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals originats a Culla el desembre del 2017, a Sagunt el gener del 2018 i a Llutxent l'agost del 2018, i ha acordat concedir les ajudes indicades amb càrrec al Fons de Contingència del Pressupost de la Generalitat per al 2019.

En aquest sentit, s'aproven ajudes per un import global màxim de 2.041.962,45 euros per als ajuntaments de Culla (38.536,48 euros), Sagunt (39.108 euros), Barx (12.140,77 euros), Gandia (1.801.138,39 euros), Llutxent (71.433,83 euros), Pinet (78.264,98 euros) i Quatretonda (1.340 euros), destinats a la realització de les actuacions necessàries per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals. 

Les ajudes hauran d'anar destinades a actuacions de reparació dels danys en les infraestructures i béns de titularitat pública, dels quals hagen pogut patir les instal·lacions i infraestructures agràries o d'altres sectors econòmics diferents dels forestals. 

També hauran d'anar destinades a pal·liar els danys a béns mobles i immobles de persones físiques o jurídiques que no estigueren coberts pel sistema d'assegurances. No seran subvencionables les actuacions adreçades a noves infraestructures i béns públics, a noves infraestructures agràries ni a la construcció de nous immobles o la millora d'aquests. 

El pagament de les quanties atorgades als ajuntaments es realitzarà mitjançant el deslliurament anticipat del 100% de l'import de l'ajuda, una vegada comunicada i acceptada. 

Els imports, que tindran la consideració d'ajudes directes, s'hauran de destinar exclusivament a la realització, per part dels ajuntaments, d'actuacions per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals, de conformitat amb les valoracions presentades. 

Les corporacions locals hauran de dur a terme les actuacions previstes en un termini de fins a 12 mesos comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest decret al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com presentar, davant l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, una memòria final que certifique la correcta realització de les diferents actuacions, juntament amb un certificat exprés que tots els danys ho són com a conseqüència dels incendis forestals. 

Així mateix, haurà de justificar la totalitat de les despeses realitzades fins al 100% de l'aportació efectuada i incloure una relació completa que especifique el capítol de despesa i la tipologia d'actuació. 

De la mateixa manera, els consistoris hauran de reintegrar els fons percebuts que no hagueren sigut degudament justificats dins del termini i en la forma escaient davant l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències. 

D'altra banda, se sotmetran a les actuacions de comprovació dutes a terme per personal tècnic competent en les matèries objecte d'aquestes ajudes, així com a les actuacions de control financer que realitze la Intervenció de la Generalitat i als procediments fiscalitzadors de la Sindicatura de Comptes. 

La Generalitat efectuarà un control de les actuacions de reparació dels danys que consistirà en la realització d'una anàlisi de camp sobre un mínim del 5% de les sol·licituds presentades i del 5% del volum sol·licitat, seleccionades mitjançant un procediment aleatori corregit per criteris de factors de risc.

next