El Consell destina 3,14 milions a ajudes per a pal·liar els danys provocats per les pluges del passat octubre

Els beneficiaris seran els ajuntaments afectats pel temporal de pluges, tempestes i fenòmens costaners dels dies 18, 19 i 20 d'octubre del 2018  
7 juny 2019 13:50h
Les tempestes d'octubre del 2018 van deixar destrosses per tot arreu del País Valencià. 

VALÈNCIA. El Consell ha aprovat aquest divendres destinar 3,14 milions d'euros per a realitzar les actuacions necessàries per a pal·liar els danys produïts pel temporal de pluges, tempestes i fenòmens costaners dels dies 18, 19 i 20 d'octubre del 2018 al País Valencià.

Els beneficiaris seran els ajuntaments afectats pel temporal. Les ajudes es finançaran amb càrrec a una línia de nova creació que serà dotada mitjançant una modificació pressupostària des del Fons de Contingència dels Pressuposts de la Generalitat per al 2019.

Els diners rebuts pels consistoris hauran d'anar destinats a actuacions de reparació dels danys produïts com a conseqüència del temporal en les infraestructures i béns públics o naturals; edificis i altres construccions;el mobiliari, i, si es pertinent, en les despeses extraordinàries que, amb caràcter urgent, hagueren de ser efectuades en el seu moment.

No obstant això, no seran subvencionables les despeses d'inversió, és a dir, ni les actuacions adreçades a noves infraestructures i béns públics, ni les dirigides a la seua millora.

Les ajudes concedides tenen caràcter complementari i són compatibles amb altres subvencions, indemnitzacions, ajudes, ingressos i recursos procedents de sistemes públics o privats; estatals o internacionals; així com d'altres administracions públiques, només fins al límit del valor dels desperfectes produïts.

El pagament de les quanties atorgades als ajuntaments, que en cap cas podrà tindre el caràcter de transferència de capital, es realitzarà mitjançant el deslliurament anticipat del 100% de l'import de l'ajuda, una vegada haja sigut comunicada i acceptada.

Les ajudes es podran destinar a cobrir els danys provocats en béns i infraestructures de titularitat municipal (fins al 100% del valor dels danys produïts pel temporal a què aquest fa referència).

Obligacions de les entitats locals

Les corporacions locals hauran de dur a terme les actuacions previstes en un termini de fins a 12 mesos comptats des de l'endemà al de la publicació d'aquest decret al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

S'haurà de disposar de totes les autoritzacions sectorials necessàries per a l'execució de les actuacions, ja que la concessió d'aquesta ajuda no suposa l'obtenció de l'autorització per a la seua realització.

Així mateix, hauran de presentar davant l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències una memòria tècnica final que certifique la correcta realització de les diferents actuacions. També hauran de justificar, mitjançant certificat expedit per la Secretaria de l'entitat local, la totalitat de les despeses realitzades fins al 100% de l'aportació efectuada.

De la mateixa manera, hauran de reintegrar els fons percebuts que no hagueren sigut degudament justificats dins del termini i en la forma escaient davant l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

La Generalitat efectuarà un control de les actuacions de reparació dels danys, que consistirà en la realització d'un control de camp sobre un mínim del 5% de les sol·licituds presentades i del 5% del volum sol·licitat, seleccionades mitjançant un procediment aleatori.

next