El Consell ajudarà les persones en situació d'emergència d'habitatge a pagar fins al 80% del lloguer

La quantia de l'ajuda no és un percentatge fix, sinó que es calcularà sobre la base dels ingressos que perceben les persones afectades i l'import que paguen per l'arrendament
12 abril 2019 11:44h
EUROPA PRESS

VALÈNCIA. La Conselleria d'Habitatge, Obres Publiques i Vertebració del Territori ha posat en marxa les ajudes directes al pagament de lloguer per a les persones que es troben en situació d'emergència d'habitatge, segons publica aquest divendres el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). 

En l'ordre que regula les bases s'especifica que la concessió directa d'aquestes ajudes al lloguer es realitzarà per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència que es troben en situació d'emergència d'habitatge i, per a això, serà necessari un informe dels serveis socials dels seus respectius ajuntaments que justifique aquesta circumstància. 

D'aquesta manera, la Generalitat publica per primera vegada aquestes ajudes de caràcter directe i no per concurrència competitiva, per a atendre aquelles situacions especials d'emergència d'habitatge, a fi de possibilitar l'accés a l'habitatge, o si escau, evitar la seua pèrdua, tal com marca el reconeixement al dret subjectiu de l'habitatge, regulat en la Llei per la Funció Social de l'Habitatge de la Comunitat. 

La quantia de l'ajuda no és un percentatge fix, sinó que es calcularà sobre la base dels ingressos que perceben les persones afectades i l'import que paguen de la renda de lloguer, de manera que el sol·licitant no haja de pagar de lloguer un import que li supose un esforç superior al 25% dels seus ingressos. El límit màxim d'ajuda a concedir serà del 80% de la renda de lloguer i s'han fixat imports màxims distribuïts en diverses zones del territori. 

Sol·licituds a través dels ajuntaments 

Les ajudes es tramitaran a través dels ajuntaments, serveis socials, així com les mancomunitats, ONG i altres associacions representatives que exercisquen una funció social en matèria d'habitatge, ja que s'entén que són els organismes més pròxims a la ciutadania. 

Les persones sol·licitants hauran d'adreçar-se a aquestes entitats, que hauran d'inscriure's com a entitats tramitadores de manera telemàtica mitjançant la web de la Conselleria d'Habitatge. 

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà partir del cinqué dia hàbil comptant des de l'endemà al de la publicació d'aquesta ordre en el DOGV –és a dir, el 29 d'abril– i romandrà obert amb caràcter permanent fins al 31 d'octubre. 

Requisits per a rebre les ajudes

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran d'acreditar, entre altres requisits, la seua residència al País Valencià almenys durant un any. A més ha de ser titular d'un contracte d'arrendament i l'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual de la persona o unitat de convivència i ha d'estar inscrit en el Registre de Demandants. 

Per a les persones o unitats de convivència que no disposen de contracte d'arrendament en el moment de la sol·licitud a causa de la dificultat per a subscriure un contracte per circumstàncies econòmiques de vulnerabilitat, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos a partir de la concessió de l'ajuda per a formalitzar el contracte de lloguer sobre la base de les ajudes rebudes. 

L'ajuda s'abonarà en dos pagaments cada 6 mesos: el primer, a partir de la concessió de l'ajuda, i el segon, al cap de 6 mesos de la concessió. L'any 2019 s'abonaran les 12 mensualitats completes equivalents a l'any natural de la convocatòria.

next