Quanta energia estalviem eixugant la roba al Sol?

29 abril 2018 01:00h

Hem realitzat una xicoteta investigació científica a l'institut per mesurar l'energia de vaporització de l'aigua i la quantitat d'aigua que conté la roba que llavem i a partir d'aquestes dades hem calculat l'energia que estalviem eixugant la roba al Sol i els diners que suposa per persona, per família i, extrapolant, per a tot Espanya.

La calor o entalpia de vaporització de l'aigua la mesurem aplicant la llei de Clausius-Clapeyron, a partir dels volums del vapor i les temperatures de l'aigua1. I l'aigua que s'evapora en eixugar la roba la calculem simplement amb la diferència de pes entre la massa de la roba recent llavada i l'eixugada.

En resum, l'aigua necessita 2.260 joules d'energia per cada gram que s'evapora i cada persona necessita evaporar uns 430 grams d'aigua per eixugar la roba que llava cada dia de mitjana. Aleshores, l'energia solar necessària és:

Es = 2.260 J/gH2O · (430 gH2O/persona·dia) =

970.000 J/persona·dia = 0,27 kwh/persona·dia =

99 kwh/persona·any

I si comptem que el kwh elèctric, en total, costa ja uns 0,25 euros, la mitjana d'estalvi d'aquesta persona serà de:

99·0,25 = 25 €/persona·any =

100 €/any per a una família de 4 membres. 

Per a un país assolellat, com és la major part d'Espanya, si, aproximadament, eixugara la roba al Sol la meitat de la població o s'eixugara d'aquesta manera la meitat de dies, perquè no hem trobat estadístiques sobre el tema, l'estalvi pujaria fins a:

(25 €/persona·any)·(46.600.000 persones/Espanya):2 =

570.000.000 €/any·Espanya

Uns 570 milions d'euros són molts i si els gastem en electricitat per eixugar la roba no els tindrem per a altres coses importants.

Cal aclarir que el vent ajuda prou a eixugar la roba, però ell també és originat pel Sol, de forma que estem en el mateix cas: és el Sol qui eixuga la roba directament o indirectament. Com explica la Teoria Cinètica, qualsevol líquid en un recipient obert a l'aire s'evapora totalment, més ràpidament com major és la temperatura i la renovació de l'aire envoltant, un fenomen quotidià que aprofitem des de fa mil·lennis per eixugar la roba. La calor l'aporta el Sol i la renovació de l'aire, el vent, que també és originat pel Sol per les diferències de temperatura sobre la superfície terrestre.

Per tant, eixugar la roba al Sol és una mesura econòmica perquè estalvia molts diners i també ecològica perquè evita consumir molta electricitat:

(99 kwh/persona·any)·(46.600.000 persones/Espanya):2 =

2.300.000.000 kwh/any·Espanya

Uns 2.300 milions de kwh d'electricitat a Espanya, que en són molts, i per tant evita les corresponents emissions de CO2, que són el principal gas d'efecte hivernacle i d'altres residus contaminants com isòtops radioactius, partícules, etc. A més a més, es tracta d'una mesura molt saludable perquè la xicoteta fracció de raigs ultraviolats que ens arriba del Sol té encara un gran poder desinfectant i mata els bacteris que queden en la roba després de llavar-la. En conclusió, podem afirmar que eixugar la roba al Sol, en lloc de fer-ho amb l'eixugadora elèctrica, suposa un important estalvi econòmic col·lectiu, evita un gran consum d'electricitat i la contaminació consegüent i higienitza millor la roba. Sobrats avantatges per recomanar que, sempre que siga possible, s'eixugue la roba al Sol.

Laura, Inés, Raquel, Bea, Marta, Marc, Gracia, Silvia, Mar i Pedro Domínguez

next