Editorials
Gràcies per la confiança
Diari La Veu seguirà treballant per a afiançar la fidelitat que el públic ens ha transmés després de la campanya de falses acusacions patida